Logowanie
Rejestracja

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO


ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

§1

Wstęp

 

2. Dane kontaktowe:

a) Koordynator zamówień dostępny pod numerem telefonu 796 667 776 (koszt połączenia wg stawki operatora) w godzinach 8:00 – 18:00

b) Kontakt mailowy:

c) Pomoc techniczna: 796 667 776 (koszt połączenia wg stawki operatora)

d) Infolinia:12 251 67 76 (koszt połączenia wg stawki operatora)

3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

a) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

b) Klient/Zamawiający – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

c) Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.offset.pl/oferujący produkty poligraficzno – reklamowe a dodatkowo oferujący możliwość składania zamówień

d) Sprzedawca/Usługodawca – Paweł Gwizdała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OFFLINIA Paweł Gwizdała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie, NIP: 683-190-97-79, REGON: 120800242.

4. Niniejszy regulamin reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Serwis dedykowany jest podmiotom specjalizującym się w branży poligraficzno – reklamowym, podmiotom działającym w branży marketingowej oraz graficznej.

6. Zamówienia mogą składać jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, nabywające produkty poprzez stronę Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

7. Sprzedawca nie przyjmuje do realizacji zamówień złożonych przez Konsumentów (zgodnie z art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy współpracy z podmiotami wpisanymi na listę Krajowego Rejestru Długów.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§2

Warunki techniczne

1. Warunkiem korzystania z usług Serwisu jest:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,

b) aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

c) aktywne konto poczty elektronicznej,

d) system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,

e) przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome,

f) włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

g) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg, tiff oraz cdr.

3. Klient jest zobowiązany korzystać z zasobów Serwisu, zgodnie z jej przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Klient winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall.

5. Za szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczna uznaje się m.in.:

a) spam czyli niezamówiona informacja handlowa przekazywana drogą elektroniczną,

b) oprogramowanie malware, spyware,

c) robaki internetowe,

d) możliwość bycia narażonym na phishing,

e) piractwo internetowe.

6. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie plików cookies jest niezbędne do korzystania z usług Serwisu. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia, w takim wypadku korzystanie ze strony Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają działania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA

§3

Rejestracja konta

1. W celu dokonania rejestracji Konta należy wypełnić formularz rejestracji, dostępny na stronie Serwisu. Rejestracja konta jest bezpłatna i nie zobowiązuje do dokonania zakupu, umożliwia zapoznawanie się z pełnym asortymentem i cenami.

2. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Rejestracja”, następnie w formularzu rejestracji należy wykonać następujące czynności:

a) wybrać rodzaj prowadzonej działalności spośród dostępnych: agencja reklamowa, agencja interaktywna, drukarnia, firma poligraficzna, studio projektowe, Grafik/Freelancer, specjalista ds. marketingu, inna działalność poligraficzno – reklamowa,

b) podać adres e-mail,

c) ustalić login,

d) podać imię, nazwisko,

e) numer telefonu,

f) ustalić hasło.

3. Po wprowadzeniu powyższych danych, należy kliknąć na przycisk „Rejestruj”, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. W celu zakończenia procedury rejestracyjnej, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Klienta.

4. W ramach Konta, Klient ma dostęp do pełnej oferty Sprzedawcy jak i możliwość składania zamówień. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

§4

Rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia Konta

1. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Klient w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: info@offset.pl. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

ROZDZIAŁ IV

ZAMÓWIENIA

§5

Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony Serwisu dostępnej pod adresem elektronicznym https://www.offset.pl/ przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy w pierwszej kolejności uzyskać dostęp do Konta logując się do panelu Klienta, następnie należy skompletować zamówienie w oparciu o dostępny asortyment, określić parametry techniczne właściwe dla danego produktu tj. format, uszlachetnienie druku, papier, zadruk, typ oraz kliknąć na przycisk „Zamów”.

3. Kompletując zamówienie należy wgrać plik z projektem do druku w formacie pdf, tiff, jpg lub cdr. Nadsyłane pliki są weryfikowane pod kątem zgodności danego formatu, spadów drukarskich oraz właściwej rozdzielczości map bitowych.

4. W kolejnym kroku należy wybrać metodę dostawy, wskazać adres dostawy, wybrać metodę płatności. W celu przesłania zamówienia Sprzedawcy, należy kliknąć na przycisk umożliwiający złożenie zamówienia.

5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia.

6. Sprzedawca współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które stanowią wsparcie techniczne przy realizacji zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazania poszczególnych elementów lub całości procesu produkcji podmiotom współpracującym z Sprzedawcą.

§6

Ceny

1. Przy każdym towarze podana jest cena, jaka obowiązuje w Serwisie. Jest ona wyłącznie informacją handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny na stronie Serwisu dotyczą pojedynczego produktu i nie obejmują kosztów dostawy.

3. Do ceny zamówienia, należy doliczyć koszt dostawy kurierem.

§7

Realizacja zamówień

1. Termin realizacji zamówienia liczy się od daty złożenia kompletnego zamówienia, po przeprowadzeniu weryfikacji przesłanych plików lub projektu, jeżeli zamówienie zostało wysłane w danym dniu roboczym przed godziną 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 w danym dniu roboczym, zostają przyjęte do realizacji w kolejnym dniu roboczym.

2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich produktów z zamówienia.Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

3. W przypadku szczególnie dużych zamówień, termin realizacji może ulec przesunięciu w czasie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

4. Kolejność realizacji zamówień jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia opłacone.

5. Sprzedawca dostarcza towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub GLS. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 10 dni roboczych. Szczegóły dostawy zostały wskazane w zakładce „ Dostawa i terminy -> Terminy realizacji”.

6. W przypadku wysyłki towaru do Zamawiającego za pośrednictwem przewoźnika, Zamawiający zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. W przypadku zamówienia towaru i nie odebrania przesyłki przez Zamawiającego, koszty dostawy i jej zwrotu do Sprzedawcy ponosi Zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki Sprzedawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową o wysokości poniesionych kosztów, które Zamawiający zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni na podstawie wystawionej faktury VAT.

8. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia do przewozu aż do momentu wydania go Zamawiającemu jak również za opóźnienie w dostawie przesyłki.

9. W przypadku nie uiszczenia należnej kwoty na rzecz Sprzedawcy, zaległość zostanie przekazana do ściągnięcia firmie windykacyjnej. W powyższym przypadku Zamawiający ponosi dodatkowo koszty windykacji na rzecz firmy windykacyjnej.

10. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 do 16: 00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 12 251 67 76 lub drogą elektroniczną na adres: info@offset.pl.

§8

Płatności

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność przelewem za pośrednictwem serwisu płatności internetowych CashBill,

c) płatność za pobraniem – płatność u kuriera przy dostarczeniu przesyłki,

d) płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy.

2. Zamawiający winien dokonać płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży tj. fakturę VAT.

3. Płatność przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski, numer rachunku: 54 1050 1445 1000 0091 3492 8580.

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu CashBill prowadzi CashBill S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Rejtana 20, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323297, NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, o kapitale zakładowym 5.000.000 zł wpłaconym w całości.

5. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, (opcja ta dostępna jest dla zamówień o wartości do 1000,00 zł brutto), płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki, której dostawa realizowana jest przez firmę kurierską.

6. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy, opcja ta dostępna jest dla zamówień o wartości do 1000,00 zł brutto. Informację o towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.

7. Sprzedawca wystawia faktury VAT w wersji elektronicznej, które są przesyłane do Klienta drogą elektroniczną.

8. Zamawiający, który wybrał formę płatności za pobraniem a nie odebrał przesyłki z towarem, przy kolejnym zamówieniu, ma jedynie możliwość dokonania przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W takim wypadku forma płatności za pobraniem jest niedostępna.

ROZDZIAŁ V

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem strony Serwisu, poprzez którą są składane zamówienia, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@offset.pl a także w formie pisemnej na adres: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§10

Reklamacje

1. Klient zobowiązany jest sprawdzić otrzymany towar pod względem jakościowym i ilościowym w terminie 14 dni od daty jego odebrania.

2. Reklamację można złożyć pisemnie na adres: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie lub drogą mailową na adres: reklamacje@offset.pl

3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej prosimy o podanie w zawiadomieniu reklamacyjnym danych Klienta (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), danych dotyczących przedmiotu reklamacji (nazwa towaru, data zakupu, opis dostrzeżonej wady w towarze). Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do czternastu dni od dnia jej otrzymania. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie.

4. Ze względu na specyfikę wykorzystywanych technik produkcyjnych dopuszczalne są następujące odchylenia niepodlegające reklamacji:

a) przy wycięciu produktu poligraficznego, rozbieżność pomiędzy przygotowanym projektem a otrzymany wydrukiem, tolerancja wynosi do 2 mm,

b) przy składaniu produktu poligraficznego, rozbieżność pomiędzy przygotowanym projektem a otrzymanym wydrukiem, tolerancja wynosi do 1 mm,

c) przy nakładaniu lakieru wybiórczego UV, rozbieżność pomiędzy przygotowanym projektem a otrzymanym wydrukiem, tolerancja wynosi do 1 mm.

5. Ze względu na specyfikę druku na maszynach offsetowych z palety kolorów CMYK, reklamacje dotyczące kolorystyki będą uwzględniane tylko, w przypadku, gdy przed drukiem zostanie dostarczony do Sprzedawcy proof cyfrowy będący wyznacznikiem kolorystyki produktu.

6. Reklamacji nie podlegają pęknięcia papieru w miejscu załamania, w szczególności widoczny w miejscach silnie pokrytych farba drukarską.

ROZDZIAŁ VI

DANE OSOBOWE, USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

a) wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,

b) prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,

c) prowadzenia działań marketingowych (wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną),

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy,

b) dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,

c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa firmy, numer NIP,

d) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

b) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) firmom kurierskim, zajmującym się dostawą przesyłek kurierskich i pocztowych

b) operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

c) podmiotom świadczącym usługi księgowe,

d) podmiotom świadczącym obsługę programistyczno-informatyczną dla Serwisu,

e) podmiotom świadczącym usługę w zakresie e-mail marketingu.

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@offset.pl

9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

a) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

b) dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

d) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.

§12

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa „Wyślij zapytanie”dostępna jest dla wszystkich Klientów mających dostęp do Serwisu i umożliwia wysyłanie zapytań do Sprzedawcy. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Wyślij zapytanie”,następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, wskazać niezbędne informacje potrzebne dla stworzenia oferty (nazwa produktu, format, ilość stron, zadruk, rodzaj i gramatura papieru, uszlachetnienie druku, nakład, termin realizacji, propozycja ceny, dodatkowy opis produktu) oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Wyślij zapytanie” świadczona jest nieodpłatnie. Sprzedawca w terminie do 2 dni roboczych przesyła drogą elektroniczną odpowiedź na zadane pytanie ofertowe.

2. Usługa „Formularz kontaktowy”dostępna jest dla wszystkich Klientów i umożliwia Kontakt z Sprzedawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy w zakładce „Kontakt”,kliknąć na pod zakładkę „Napisz do nas”, następnie należy podać: imię, adres e-mail, określić temat wiadomości, wpisać odpowiednią treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”.Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługa „Zamów bezpłatne próbki” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy są zainteresowani otrzymaniem darmowych próbek produktów dostępnych w ofercie Sprzedawcy. Aby skorzystać z powyższej usługi należy w zakładce „Kontakt”,kliknąć na pod zakładkę „Napisz do nas”, następnie należy podać imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres dostawy, uwagi dla Sprzedawcy, kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Zamów bezpłatne próbki” świadczona jest nieodpłatnie. Wysyłka darmowych próbek następuje w terminie do 14 dni roboczych na adres wskazany w formularzu.

§13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

2. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2021 r. 

Względem poprzedniej wersji regulaminu z dnia 25.05.2018 zmianie uległ wyłącznie adres elektroniczny serwisu internetowego oraz kontakty mailowe. Poprzednie adresy zostały przekierowane i są nadal dostępne dla klientów serwisu.